Στο μάθημα "Προετοιμασία για την αγορά εργασίας" παρουσιάζονται διδακτικά αντικείμενα, που αφορούν στην εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, έτσι ώστε να είστε σε θέση να βρείτε μια θέση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις γνώσεις, στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντά σας.

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα εξής διδακτικά αντικείμενα:

  • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία,
  • Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο,
  • Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων,
  • Μέτρα Προστασία και Πρόληψης.

Στο μάθημα αναπτύσσονται τα εξής διδακτικά αντικείμενα: οι βασικές έννοιες εργατικής νομοθεσία, διαδικασία πρόσληψης μισθωτών, συμβάσεις, μισθοί, επιδόματα, θέματα αδειών, συλλογικές συμβάσεις, ασθένειες, μεταβολή όρων σύμβασης.

Στο μάθημα αναπτύσσονται τα εξής διδακτικά αντικείμενα: οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης/οργανισμού, οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ επιχειρήσεων/οργανισμών, η έννοια της οργάνωσης με έξι διαφορετικούς τρόπους, τα τμήματα μιας επιχείρησης/οργανισμού και οι εργασίες που το καθένα τμήμα επιτελεί

Παρουσίαση του άρθρου 19 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., παρουσίαση του άρθρου 11 του καν. (εκ) 1083/2006, παρουσίαση της οδηγίας 2000/78/EC, παρουσίαση του άρθρου 16 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία (EC) 1083/2006, καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται: Στο φύλο, στη φυλετική/εθνική καταγωγή, στη θρησκεία/πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία, στο γενετήσιο προσανατολισμό, προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία