Επικοινωνία - Επαγγελματική συμπεριφορά - Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων - Χειρισμός Αντιρρήσεων

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει αυτό το μάθημα θα είσαι σε θέση:

 • να ορίζεις τι είναι e-commerce
 • να διακρίνεις τις μορφές του και
 • να γνωρίζεις τα στάδιά του
 • να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του e-commerce από τη σκοπιά του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 • να γνωρίζεις τους λόγους εξέλιξης του e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τους λόγους που περιορίζουν την ανάπτυξή του
 • να γνωρίζεις τη στάση που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το e-commerce
 • να γνωρίζεις την πολιτική της Ελλάδας για το e-commerce 
 • να γνωρίζεις την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με το e-commerce
 • να γνωρίζεις τις βασικές προϋποθέσεις για ένα  αποτελεσματικό e-shop
 • να επιλέγεις τις τεχνολογικές υποδομές για την  πραγματοποίηση e-commerce
 • να αξιολογείς τις καλές και κακές πρακτικές που ακολουθεί ένα e-shop
 • να συναλλάσσεσαι επιτυχώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας και των βασικών στοιχείων - χαρακτηριστικών που συνθέτουν την επικοινωνία, η έννοια των Δημοσίων Σχέσεων ως λειτουργία της επικοινωνίας, η σχέση τους με άλλες λειτουργίες και μορφές επικοινωνίας, η παρουσίαση των βασικών στοιχείων της σύγχρονης διαφήμισης και των εφαρμογών τους από τις επιχειρήσεις, και η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και ειδικά στις εφαρμογές στο διαδίκτυο και μέσω του διαδικτύου.