Η έννοια της Ποιότητας και της Καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση

Η αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου στο χώρο εργασίας. Η ενσωμάτωση σε Ομάδες προκύπτει από την ανάγκη «να ανήκουμε κάπου». Το άτομο μέσα στην Ομάδα: αισθάνεται ασφάλεια και προστασία, αισθάνεται ισχυροποιημένη την κοινωνική του θέση, εκτιμά περισσότερο τον εαυτό του, δημιουργεί δεσμούς και καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, ενισχύει την αποτελεσματικότητά του (ισχύς των αριθμών)

Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται τα εξής αντικείμενα: η επιχείρηση και οι λειτουργίες της, η έννοια της διοίκησης της επιχείρησης, οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ μιας σύγχρονης επιχείρησης, η οργάνωση της επιχείρησης σε τμήματα, νομικές μορφές Επιχειρήσεων Α', η έννοια της ατομικής επιχείρησης, η νομική μορφή της «εταιρείας», τα βασικά χαρακτηριστικά των εμπορικών εταιριών, Ομόρρυθμη & Ετερόρρυθμη Εταιρία, αφανής εταιρία, νομικές μορφές Επιχειρήσεων Β', Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος σε μία επιχείρηση, η έννοια της απόφασης  σε μία επιχείρηση, συνθήκες λήψης αποφάσεων, ατομική - ομαδική λήψη αποφάσεων, εμπόδια σκέψης στη λήψη αποφάσεων, πρακτικές τεχνικές λήψης αποφάσεων

Αποτελεσματική Διαχείριση του χρόνου (Time Management)